Vilkår for bruk

Innledning

Dette nettstedet («nettstedet») eies og styres av Mondelez Europe Services GmbH og Mondelez Norge AS, begge datterselskaper av Mondelēz International, Inc. Dette gjøres tilgjengelig for deg i den hensikt å informere. Ved å besøke eller bruke dette nettstedet, er du enig i disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene for bruk, skal du ikke bruke nettstedet.

Din bruk av nettstedet

Dette nettstedet er ment for din personlige og ikke-kommersielle bruk dersom annet ikke er spesifisert. Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig, sende, vise, yte, gjengi, publisere, lisensiere, lage etterligninger av, overføre eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester du har fått fra dette nettstedet. Du kan vise eller kopiere elektronisk, laste ned og skrive ut papirutgaver av materialet på dette nettstedet til din egen ikke-kommersielle bruk under forutsetningen av at du ikke endrer eller sletter noen opphavsretts-, varemerke- eller andre eierrettighetsmerker. All annen bruk av materialet på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til endring, reproduksjon, distribuering, gjengivelse, visning eller overføring av innholdet på dette nettstedet uten skriftlig samtykke på forhånd, er forbudt.

Alt materiale du laster ned, inkludert, men ikke begrenset til programvare, filer, illustrasjoner, data eller hvilket som helst annet innhold, eies av oss eller våre lisensinnehavere. Når du laster ned dette materialet, er det gitt til deg av oss under en lisens som kan tilbakekalles. Vi beholder helt og fullstendig eiendomsretten til programvaren og til alle de tilhørende åndsverksrettighetene. Du kan ikke redistribuere eller selge materialet, og du kan ikke foreta omvendt utvikling, plukke fra hverandre eller på annen måte konvertere det til en hvilken som helst annen form. Du kan ikke opprette en hyperkobling til et annet webområde.

Varemerker

Alle varemerker, servicemerker og varenavn (fellesbetegnelse «merker») brukt på dette nettstedet er varemerker eller registrerte varemerker som eies av oss eller de respektive eierne som har innvilget oss retten og lisensen til å bruke slike merker.

Vi forfølger strafferettslig i tilfelle bruk, kopiering eller endring av disse merkene uten skriftlig samtykke på forhånd.

Materiale som du leverer

Du vedstår at du er ansvarlig for alle opplastinger du gjør, inkludert lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett til alt slikt materiale. På dette nettstedet kan du ikke laste opp, distribuere eller på annen måte publisere et hvilket som helst innhold som er injurierende, ærekrenkende, uanstendig, truende, krenkende for personvern og publiseringsrettigheter, støtende, ulovlig eller på annen måte krenkende, eller som kan inneholde eller motivere noe som er straffbart, krenke rettighetene til en hvilken som helst part eller på annen måte forårsake ansvar eller overtredelse av en hvilken som helst lov. Du kan ikke laste opp kommersielt innhold på dette nettstedet.

Bortsett fra all personopplysninger vi får fra deg i samsvar med vår Personvernmeddelelse , vil alle bemerkninger, forslag, ideer, illustrasjoner eller annen informasjon som du kommuniserer til oss via dette nettstedet, bli vår eiendom, selv om denne avtalen senere blir sagt opp. Vi og våre utpekte kan fritt kopiere, fremlegge, distribuere, innlemme eller på annen måte bruke materialet som du leverer til hvilke som helst og alle kommersielle og ikke-kommersielle formål uten en forpliktelse til å gi deg eller andre kompensasjon for materialet.

Ansvarsfriskrivning

Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av denna webbplats innehåll. Denna webbplats och det material, information, tjänster och produkter på denna webbplats, inklusive, men utan begränsning, text, grafik och länkar, tillhandahålls "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, frånsäger vi oss alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång, frihet från datorvirus, och garantier som följer av sedvanlig affärssed eller prestanda. Vi gör inte gällande eller garanterar att de funktioner som finns på webbplatsen kommer att vara oavbrutna eller felfria, att fel kommer att rättas till, eller att denna webbplats eller den server som gör webbplatsen tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. Vi utfärdar inga garantier eller utfästelser om användning av material på denna webbplats med avseende på fullständighet, korrekthet, exakthet, lämplighet, nytta, aktualitet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Utöver ovanstående, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, är det du (och inte vi) som står för hela kostnaden för nödvändig service, reparation eller korrigering.

Ansvarsfraskrivelse

Vi gir ingen garantier eller er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten til innholdet på nettstedet. Dette nettstedet og materialet, informasjonen, tjenestene og produktene på nettstedet, inkludert, uten begrensning, tekst, illustrasjoner og lenker, er gitt «som det er» og uten noen som helst garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte. I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver vi oss alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse, fravær av datavirus og garantier som oppstår i handelsforløpet eller under bruk. Vi er ikke ansvarlig for eller garanterer ikke at funksjonene på dette nettstedet vil være uavbrutte eller feilfrie, at defekter vil bli rettet opp, eller at dette nettstedet eller serveren som gjør stedet tilgjengelig, er fri for virus eller annet skadelig innhold. Vi er ikke ansvarlig for eller gir ingen garantier med hensyn til bruken av materialet på dette nettstedet når det gjelder fullstendighet, riktighet, nøyaktighet, egnethet, nytte, aktualitet, pålitelighet eller annet. I tillegg til det ovennevnte og i den grad det tillates i henhold til gjeldende lov, påtar du (og ikke oss) deg ansvaret for alle kostnader til all nødvendig service, reparasjon eller rettelse.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter, i den grad det tillates av gjeldende lov, skal vi holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle, erstatningspliktige, strafferettslige, eksemplariske eller følgeskader, eller skader av hvilket som helst annet slag, selv om vi tidligere har blitt varslet om muligheten for slike skader, enten i en handling under kontrakt, uaktsomhet eller på en hvilken som helst annen måte, som følge av eller i tilknytning til bruk, manglende evne til bruk eller ytelsen til informasjon, tjenester, produkter og materiale tilgjengelig på dette nettstedet. Disse begrensningene skal gjelde uansett om det vesentlige formålet ikke dekkes ved en begrenset utbedring. For å unngå tvil skal ingenting herunder begrense vårt ansvar for personskade som skyldes uaktsomhet.

Erstatning

Du går med på å betale erstatning, forsvare og holde oss, våre ledere, direktører, ansatte, agenter, lisenshavere og leverandører skadesløse fra og mot alle tap, utgifter, skader og omkostninger, inkludert rimelige saksomkostninger, som skyldes en hvilken som helst overtredelse av vilkårene for bruk eller en hvilken som helst aktivitet knyttet til din Internett-konto (inkludert, men ikke begrenset til uaktsom eller urettmessig bruk), av deg eller en hvilken som helst annen person som får tilgang til nettstedet ved bruk av din Internett-konto./p>

Verdipapirer

Vi gir ikke råd om investering via dette nettstedet, og materialet på nettstedet skal ikke bli ansett som et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe verdipapirer i Mondelēz International, Inc. Hvis du bestemmer deg for å bruke noe av materialet tilgjengelig på dette nettstedet når du vurderer om du skal kjøpe eller selge verdipapirer i Mondelēz International Inc., vær oppmerksom på at materialet på dette stedet kun gjenspeiler tidligere resultater og historisk informasjon, og at slike resultater og informasjon ikke nødvendigvis er en indikasjon på fremtidig utvikling.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan gi tilgang til andre webområder. Vi kontrollerer ikke disse nettstedene, og du besøker dem kun på egen risiko. Vi støtter heller ikke eller godkjenner produkter eller informasjon tilbudt på nettsteder som du får tilgang til via dette nettstedet. Kontroller URL-adressen (Uniform Resource Locator) angitt i nettleseren for å avgjøre om du fortsatt er på dette nettstedet, eller om du har flyttet til et annet webområde.

Jurisdiksjon

Dette nettstedet er bare beregnet for bruk i Norge («landet»), og vi garanterer eller antyder på ingen måte at materialet på dette nettstedet passer for bruk utenfor landet. Hvis du bruker dette nettstedet fra et sted utenfor landet, gjør du dette på eget ansvar og du må sørge for å overholde alle gjeldende lokale lover. Alle krav i tilknytning til webområdet eller din bruk av det er underlagt lovene i landet uten hensyn til mulige lovkonflikter, og du aksepterer at jurisdiksjonen og stedet for en eventuell rettssak som oppstår direkte eller indirekte i tilknytning til dette nettstedet, skal finne sted i retten der hvor kontoret har sin adresse.

Endring av nettstedet og vilkårene for bruk

Ved opplasting av materiale til dette nettstedet lover vi ikke at materialet vil forbli tilgjengelig for deg. Vi har rett til å avslutte hele eller deler av dette nettstedet til enhver tid uten å gi deg forhåndsvarsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre vilkårene, betingelsene og merknader som dette nettstedet tilbys under, og din bruk av nettstedet som følge av alle slike endringer skal anses å utgjøre innledning til slike endrede vilkår for bruk. Du sier deg enig i regelmessig å sjekke disse vilkårene for bruk for å se hvorvidt de har blitt endret.

Oppsigelse av avtalen

Denne avtalen er gjeldende frem til den blir sagt opp av en av partene. Du kan si opp avtalen til enhver tid ved å destruere alt materiale du har fått fra dette nettstedet sammen med all relatert dokumentasjon og alle kopier og installasjoner. Vi kan si opp denne avtalen til enhver tid og uten å gi deg varsel på forhånd hvis, etter vårt skjønn, du bryter et hvilket som helst vilkår eller en betingelse i denne avtalen. Ved oppsigelse skal du destruere alt materiale og opphøre tilgangen til nettstedet.

Diverse

Hvis en bestemmelse i denne avtalen er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene i avtalen forbli gjeldende. Dette er den fullstendige avtalen mellom deg og oss som angår alle aspekter ved din bruk av dette nettstedet.